Här hittar du kårens alla styrdokument. Du kan också gå in på vårt dokumentarkiv för att läsa protokoll och rapporter.

STADGA

Stadgarna är kårens interna regler och grunden för vad kåren gör och står för. Här kan man läsa hur vissa grundläggande saker ska ske. Ändringar i stadgarna görs av Fullmäktige. Hur man gör förändringar står i stadgan.

REGLEMENTE

HTS reglemente är ett tillägg till kårens stadga. I händelse av att stadgan och reglemente ger motstridiga tolkningar är stadgans tolkning den giltiga.

POLICys

Kåren har ett flertar policys som guidar verksamheten inom de olika områdena enligt nedan.   

Övriga viktiga dokument

Attest- och delegationsordningen reglerar delegationer till kårens permanenta förtroendevalda.

Åsiktsdokumentet fastställer HTS ståndpunkter angående studentinflytande, utbildning och studenternas studiesituation. Dokumentet ska fungera som stöd för kårens aktiva vid påverkansarbete. I tillägg till åsiktsdokumentet kan kåren också formulera ställningstaganden om specifika frågor.

I postbeskrivningarna hittar du information om kårens alla förtroendeposter. 

Den svensk-engelska ordlistan innehåller översättningar till ord och uttryck som används ofta inom HTS och i studentlivet.  

Riktlinje för hantering och arkivering av personuppgifter fastslår hur kåren hanterar och arkiverar personuppgifter i enighet med GDPR.

Kårens krishanteringsplan redogör för hur kårens aktiva och arvoderade kan agera i en krissituation. Här hittar du även kontaktuppgifter till ansvariga för arbetsmiljö och säkerhet på kåren, fakulteten och universitetet samt kontaktuppgifter till polis och sjukvård.

Kårens kommunikationskanaler är en handbok som tar upp hur kåren ska använda sig av olika kommunikationskanaler. Den behandlar även vår grafiska profil. 

Mall för äskande innehåller information om kårens två fonder och hur man som student kan äska pengar från dem. Kåren har två fonder som alla medlemmar kan äska pengar från. Dessa är verksamhetsfonden och projektfonden. Verksamhetsfonden är avsedd för att utveckla befintlig verksamhet inom HTS ex. om ett utskott önskar pengar till ett nytt arrangemang. Projektfonden avser att utveckla nya verksamheter inom kåren. Detta kan kan tex. handla om att starta upp ett nytt programråd.

VERKSAMHETSPLANer

Verksamhetsberättelser