Humanistiska och teologiska studentkårens styrdokument 

STADGA

Kårens viktigaste styrdokument är stadgarna. Stadgarna är kårens interna regler och lägger grunden för vad kåren gör och står för, och i den kan man läsa hur HTS ska fungera som organisation.

REGLEMENTE

Reglementet är ett tillägg till kårens stadga, och reglerar bland annat våra förtroendeposter mer specifikt. I händelse av att stadgan och reglemente ger motstridiga tolkningar är stadgans tolkning den giltiga.

POLICys

Kåren har ett flertal policys som reglerar verksamheten inom mer specifika områden.

riktlinjer

Kårens riktlinjer vägleder arbetet med den interna verksamheten.

Övriga styrdokument

En verksamhetsplan reglerar vad kåren ska göra och fokusera särskilt på under det innevarande verksamhetsåret.

Attest- och delegationsordningen reglerar delegationer till kårens förtroendevalda. Successionsordningen reglerar arbetsfördelningen vid sjukdom internt i presidiet.

Åsiktsdokumentet fastställer HTS ståndpunkter angående studentinflytande, utbildning och studenternas studiesituation. Dokumentet ska fungera som stöd för kårens aktiva vid påverkansarbete. I tillägg till åsiktsdokumentet kan kåren också formulera ställningstaganden om specifika frågor.

Kårens krishanteringsplan redogör för hur kårens aktiva och arvoderade kan agera i en krissituation. Här hittar du även kontaktuppgifter till ansvariga för arbetsmiljö och säkerhet på kåren, fakulteten och universitetet samt kontaktuppgifter till polis och sjukvård.

Pedagogiska verktyg

I postbeskrivningarna hittar du information om kårens alla förtroendeposter. Postbeskrivningarna är inte i sig ett styrdokument, utan snarare ett pedagogiskt verktyg för valberedningen, fullmäktige och sökande till poster.

Den svensk-engelska ordlistan innehåller översättningar till ord och uttryck som används ofta inom HTS och i studentlivet.  

Kårens kommunikationskanaler är en handbok som tar upp hur kåren ska använda sig av olika kommunikationskanaler. Den behandlar även vår grafiska profil. 

Mall för äskande innehåller information om kårens två fonder och hur man som student kan äska pengar från dem. Kåren har två fonder som alla medlemmar kan äska pengar från. Dessa är verksamhetsfonden och projektfonden. Verksamhetsfonden är avsedd för att utveckla befintlig verksamhet inom HTS ex. om ett utskott önskar pengar till ett nytt arrangemang. Projektfonden avser att utveckla nya verksamheter inom kåren. Detta kan kan tex. handla om att starta upp ett nytt programråd.