Studiesociala utskottets rapporter

Stress, studier och sociala engagemang

  • Under verksamhetsåren 2015-2016, 2016-2017 och 2017-2018 undersökte studiesociala utskottet i vilken utsträckning HT-studenter upplever stress, och ifall detta kan kopplas till den utsträckning i vilken de har sociala engagemang utanför studierna. Resultatet av undersökningen hittar du i rapporten här: Studier, stress och sociala engagemang

Får en sitta här?

Café multilingua

 

Utbildningsutskottets rapporter

(O)värderliga kurser

Tomma scheman