Utlysning av poster

(Information in English below)

Nu kan du kandidera till presidium och styrelse för verksamhetsåret 2019/2020!

  • Kårordförande (1)

  • Vice kårordförande med utbildningsansvar (1)

  • Vice kårordförande med studiesocialt ansvar (1)

  • Ledamot i kårstyrelsen (5)

Till presidiet söker vi dig som som vill leda kårens verksamhet framåt. Vi söker dig som både kan arbeta självständigt med egna arbetsområden, men också i tätt samarbete med kårens andra delar. Du har visioner om vad som i kåren kan förbättras, men förstår också vikten av rutinarbetet. De tre presidieposterna har flera saker gemensamt, men också individuella ansvarsområden.

Till styrelsen söker vi dig som vill arbeta med kårens organisation och vill driva det dagliga arbetet vid sidan av dina studier. Vi söker dig som har insikt i kårens övergripande arbete, och som vill ha mer erfarenhet av kårens arbete.

Valberedningen vill uppmana dig som är sugen på att söka att noga läsa igenom dokumenten Reglemente och Postbeskrivningar innan du kandiderar.

Att kandidera

Till presidiet kandiderar du genom att skicka in ditt CV och personliga brev.

Till styrelsen kandiderar du genom att skicka in ditt personliga brev.

Maila dokumenten senast den 7 mars till valberedningen@hts.lu.se. Ange i ämnesraden vilken post du kandiderar till. Ofullständiga kandidaturer behandlas inte.

Att nominera någon annan

Du nominerar någon annan genom att skicka ett mejl till valberedningen@hts.lu.se. Mejlet ska innehålla personen du önskar nomineras namn, vilken post du vill nominera hen till, en mejladress till personen samt en motivering till varför du nominerar personen. Ofullständiga nomineringar behandlas inte.

Efter inkommen nominering kommer valberedningen att kontakta den nominerade personen med information om att hen har blivit nominerad. Därefter måste personen själv kandidera. Senaste dag att skicka in nomineringar till valberedningen är den 7 mars, men det kan vara bra att tänka på att den nominerade personen också måste ha tid att skicka in sin kandidatur.

———————————————————————————————————————————

You can now candidate to the presidium and the board for the year 2019/2020!

  • President (1)

  • Vice president - Head of educational affairs (1)

  • Vice president - Head of student welfare matters (1)

  • Member of the board (5)

For the presidium, we are looking for you who wants to lead the union’s work. You know how to work individually, but also closely together with the other parts of the union’s operations. You have visions about how to improve the union’s operations, but also understand the importance of everyday routine work. The three positions have much in common, but also individual areas of responsibility.

For the board, we are looking for you who wants to work with the union’s organisation and want to run the daily operations next to studying. We are looking for you who has insight in the union’s general operations, and who wants to gain more experience in union work.

The Nominations Committee wants to encourage you who feels like applying for a post to have a look in the documents Reglemente and Postbeskrivningar before you send in your application. However, please note that these documents are currently only available in Swedish.

Candidating

You candidate to the presidium by submitting a CV and a personal letter.

You candidate to the board by submitting a personal letter.

Send your letter to valberedningen@hts.lu.se no later than the 7th of March. Specify what post you are applying for in the subject line. Incomplete candidatures will not be taken into consideration.

Nominating someone else

You nominate someone else by sending an e-mail to valberedningen@hts.lu.se. The e-mail needs to contain the name of the person you wish to nominate, which post you wish to nominate them to, their e-mail adress and a motivation to why you wish to nominate the person.

After the Nominations Committee has received the nomination, they will contact the nominated person to inform them that they have been nominated. After that, the person must candidate themselves. The last day to nominate someone is the 7th of March, but remember that the person you’re nomination also must have time to candidate.