Valberedningens nomineringar för verksamhetsåret 2019-2020

(English below)

Valberedningen presenterar sina nomineringar till verksamhetsåret 2019-2020! Läs protokollet (inklusive valberedningens nomineringstexter) här.

Om du inte har blivit nominerad eller glömde söka men ändå är intresserad av posterna kan du fortfarande bli vald till dem genom att motkandidera. Du kan motkandidera både de poster där ingen nominerats, och de poster där någon annan blivit nominerad. Det gör du genom att skicka ett mejl till ordf@hts.lu.se senast den 1 maj 2019. Beslut fattas på val-FUM 2 den 9 maj 2019.

Valberedningen föreslår:

 • Erik Shen, Felicia Åstrand, Nils Rood och Kristina Cekanovic till ledamöter i kårstyrelsen.

 • Katarina Davidsson till novischamiral.

 • Josefin Malmberg till sexmästare.

 • Linnéa Barkhamn, Mathilda Niklasson, Sofie Gustafsson, Alexander Riedel och Izabella Olsson till ledamöter i sexmästeriet.

 • Linnéa Barkhamn till ledamot av språkcaféutskottet.

 • Axel Lindberg och Johanna Isaksson till ledamöter av utbildningsutskottet.

 • Johanna Isaksson till ledamot av studiesociala utskottet.

 • Axel Lindberg till månbas.

 • Saga Cornelius till ledamot av konstitutionsrådet.

 • Amanda Bjernestedt (ordinarie) och Elisabeth Jensen Haverling (suppleant) till sakrevisorer.

 • Gustav Ekström (suppleant) till fullmäktiges mötesordförande.

 • Nils Rood till valnämndens ordförande.

 • Axel Lindberg till ledamot av valnämnden.

 • Linnea Karlsson till ledamot i fakultetsstyrelsen och fakultetsstyrelsens arbetsutskott.

 • Cornelia Andersson och Kristina Cekanovic till ledamöter i Grundutbildningsnämnden.

 • Kristina Cekanovic till ledamot i Forskarutbildningsnämnden.

 • Katie Myrestam och Saga Cornelius till kursplanegranskare.

 • Alexander Nymark (ordinarie) och Kristina Cekanovic (suppleant) till ledamöter i Lärarförslagsnämnden.

 • Linnea Karlsson (ordinarie) och Cornelia Andersson (suppleant) till ledamöter i LUS Ting.

Grattis till alla nominerade!

Valberedningen föreslås vakantsättning av följande poster:

 • Ledamöter av sexmästeriet (3)

 • Ordförande av språkcaféutskottet (1)

 • Ledamöter av språkcaféutskottet (7)

 • Ledamöter av utbildningsutskottet (6)

 • Ledamöter av studiesociala utskottet (7)

 • Ledamot av konstitutionsrådet (1)

 • Fullmäktiges mötesordförande (1, ordinarie)

 • Fullmäktiges mötessekreterare (1+1)

 • Ledamöter av valnämnden (4)

 • Grafisk designer (1)

 • Lunära kommittén (5)

 • Spelledare (1)

 • Lagledare (1)

 • Lekledare (1)

 • Ekonomisk revisor (1)

 • Ledamot i fakultetsstyrelsen och fakultetsstyrelsens arbetsutskott (1)

 • Ledamot i Grundutbildningsnämnden (1)

 • Ledamot i Etikrådet (1)

 • Ledamöter av LUS valberedning (1+1)

 • Ledamöter av Akademiska Föreningens överstyrelse (1+1)

 • Ledamöter av Akademiska Föreningens stipendienämnd - En ledamot representerar humaniora och en ledamot representerar teologi (1+1)

 • Ombud till SFS-FUM (4)

 • Ledamöter i TRF:s stämma (1+1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Today the nomination committee presents their nominations for the positions of trust 2019-2020. The entire protocol, including the nomination texts, can be found (in Swedish) here.

If you weren’t nominated, or forgot to apply but still want to candidate for one of the positions, you can still be elected by counter candidating. You can counter candidate for both positions where someone else has been nominated, or for position where no one else has been nominated. You do this by sending an e-mail to ordf@hts.lu.se no later than 1st of May 2019. The decision will be made on the elective representative assembly on the 9th of May 2019.

The nomination committe nominates:

 • Erik Shen, Felicia Åstrand, Nils Rood and Kristina Cekanovic for members of the Board.

 • Katarina Davidsson for Novice Admiral.

 • Josefin Malmberg for Festivities Master.

 • Linnéa Barkhamn, Mathilda Niklasson, Sofie Gustafsson, Alexander Riedel and Izabella Olsson for members of the Festivities Committee.

 • Linnéa Barkhamn for member of Café Multilingua Committee.

 • Axel Lindberg and Johanna Isaksson for members of the Educational Affairs Committee

 • Johanna Isaksson for member of the Student Welfare Committee

 • Axel Lindberg for Head of Lunar Affairs.

 • Saga Cornelius for member of the Constitution Council.

 • Amanda Bjernestedt (ordinary) and Elisabeth Jensen Haverling (supplicant) for Operation Auditors.

 • Gustav Ekström (supplicant) for Chair person of the Representative Council.

 • Nils Rood for Head of the Election Committee

 • Axel Lindberg for member of the Election Committee.

 • Linnea Karlsson for member of The Faculty Board and the Working Committee of the Faculty Board for Humanities and Theology.

 • Cornelia Andersson and Kristina Cekanovic for members of The Study Programmes Board.

 • Kristina Cekanovic for member of The Board for Research Programmes.

 • Katie Myrestam and Saga Cornelius for Syllabus Reviewers.

 • Alexander Nymark (ordinary) och Kristina Cekanovic (supplicant) for members of the Academic Appointments Board.

 • Linnea Karlsson (ordinary) och Cornelia Andersson (supplicant) for members of LUS Moot.

Congratulations to all the nominated!

The nominations committee suggests vacancy for the following positions:

 • Members of the Festivities Committee (3)

 • Head of Café Multilingua (1)

 • Members of the Café Multilingua Committee (7)

 • Members of the Educational Affairs Committee (6)

 • Members of the Student Welfare Committee (7)

 • Members of the Constitution Council (1)

 • Chair person of the Representative Council (1, ordinary)

 • Secretary of the Representative Council (1+1)

 • Members of the Election Committee (4)

 • Graphic designer (1)

 • Members of the Lunar Committee (5)

 • Game master (1)

 • Team leader (1)

 • Activities master (1)

 • Financial Auditor (1)

 • Member of the Faculty Board and the Working Committee of the Faculty Board for Humanities and Theology (1)

 • Member of the Study Programmes Board (1)

 • Members of The Ethics Council (1)

 • Members of LUS Nominations Committee(1+1)

 • Members of The Head Board of AF (1+1)

 • Members of The Scholarship Board of AF (2, humanities + theology)

 • SFS Delegate (4)

 • Members of the TRF assembly (1+1)

Nytt presidium och styrelse - och restutlysning av styrelseposter

(English below)

Nytt presidium och styrelse

Igår valde HTS Fullmäktige ett nytt presidium för verksamhetsåret 19/20 - vi säger stort grattis till nyvalda ordförande Linnea Karlsson, VKOU Cornelia Andersson och VKOS Marina Hansson! Ni kommer att göra ett toppenjobb.

Fullmäktige valde också Anna Johansson till en av posterna i kårstyrelsen 19/20 - stort grattis även där! Resterande fyra poster i kårstyrelsen tillsattes inte.

Restutlysning av styrelseposter

Valberedningen har valt att restutlysa följande poster som inte tillsattes igår:

 • Ledamöter i kårstyrelsen (4)

Du kandiderar till styrelsen genom att skicka in ett personligt brev till valberedningen@hts.lu.se senast den 20 april. Ange i ämnesraden att du kandiderar till styrelsen. Ofullständiga kandidaturer behandlas inte.

Du kan också nominera någon annan till styrelsen! Detta gör du genom att skicka ett mejl till valberedningen@hts.lu.se. Mejlet ska innehålla personen du önskar nomineras namn, vilken post du vill nominera hen till, en mejladress till personen samt en motivering till varför du nominerar personen. Ofullständiga nomineringar behandlas inte.

Efter inkommen nominering kommer valberedningen att kontakta den nominerade personen med information om att hen har blivit nominerad. Därefter måste personen själv kandidera. Senaste dag att skicka in nomineringar till valberedningen är den 20 april, men det kan vara bra att tänka på att den nominerade personen också måste ha tid att skicka in sin kandidatur.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

New presidium and board

Yesterday HTS Representative Assembly elected a new presidium for the year of 19/20 - we would like to congratulate the newly elected president Linnea Karlsson, VKOU Cornelia Andersson and VKOS Marina Hansson! You’ll do a great job.

The Representative Assembly also elected Anna Johansson for one of the positions in the union board of 19/20 - a big congratulations to you too! The other for positions in the union board were not filled.

Another opening to apply for the board

The nominations committee has chosen to re-open the application for the following positions which weren’t filled yesterday:

 • Members of the union board (4)

You apply for the board by sending a personal letter to valberedningen@hts.lu.se no later than April 20th. Write in the subject field that you are applying for the board. Incomplete candidatures will not be taken into consideration.

You can also nominate someone else for the board You do this by by sending an e-mail to valberedningen@hts.lu.se. The e-mail needs to contain the name of the person you wish to nominate, which post you wish to nominate them to, their e-mail adress and a motivation to why you wish to nominate the person. Incomplete nominations will not be taken into consideration.

After the Nominations Committee has received the nomination, they will contact the nominated person to inform them that they have been nominated. After that, the person must candidate themselves. The last day to nominate someone is the 720h of April, but remember that the person you’re nomination also must have time to candidate.

Valberedningen utlyser HTS förtroendeposter 19/20

(English below)

Nu kan du söka till HTS förtroendeposter för verksamhetsåret 19/20! Sök själv eller nominera någon annan senast den 20 april. Beskrivningar av alla utlysta poster finns i HTS Reglemente och HTS Postbeskrivningar.

Du kandiderar HÄR!

Du nominerar någon annan genom att skicka ett mejl till valberedningen@hts.lu.se. Mejlet ska innehålla personen du önskar nomineras namn, vilken post du vill nominera hen till, en mejladress till personen samt en motivering till varför du nominerar personen. Ofullständiga nomineringar behandlas inte. Efter inkommen nominering kommer valberedningen att kontakta den nominerade personen med information om att hen har blivit nominerad. Därefter måste personen själv kandidera i formuläret. Senaste dag att skicka in nomineringar till valberedningen är den 20 april, men det kan vara bra att tänka på att den nominerade personen också måste ha tid att kandidera.

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta valberedningen@hts.lu.se.!

Du kan söka till följande poster:

Interna uppdrag inom HTS

 • Novischamiral (1) (ansvarig för HT + VT)

 • Fullmäktiges mötesordförande (1+1)

 • Fullmäktiges mötessekreterare (1+1)

 • Valberedningens ordförande (1)

 • Ledamöter av valberedningen (5)

 • Valnämndens ordförande (1)

 • Ledamöter av valnämnden (5)

 • Ledamöter av utbildningsutskottet (8)

 • Ledamöter av studiesociala utskottet (8)

 • Språkcaféutskottets ordförande (1)

 • Ledamöter av språkcaféutskottet (8)

 • Sexmästare (1)

 • Ledamöter av sexmästeriet (8)

 • Grafisk designer (1)

 • Månbas (1)

 • Lunära kommittén (5)

 • Spelledare (1)

 • Lagledare (1)

 • Lekledare (1)

 • Ledamöter av konstitutionsrådet (2)

 • Sakrevisor (1+1)

 • Ekonomisk revisor (1)

Studeranderepresentanter på område HT

 • Fakultetsstyrelsen och fakultetsstyrelsen arbetsutskott för humaniora och teologi (2)

 • Grundutbildningsnämnden (3)

 • Forskarutbildningsnämnden (1)

 • Kursplanegranskare (2)

 • Lärarförslagsnämnden (1+1)

 • Etikrådet (1)

Uppdrag inom samarbetsorgan

 • Lunds universitets studentkårer (LUS)

  • LUS ting (1+1)

  • LUS valberedning (1+1)

 • Akademiska föreningen (AF)

  • AF:s överstyrelse (1+1)

  • AF:s stipendienämnd (2, humaniorarepresentant + teologirepresentant)

 • Sveriges förenade studentkårer (SFS)

  • Ombud till SFS-FUM (4)

 • Terminsräkningsföreningen (TRF)

  • TRF:s stämma (1+1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(English below)

You can now apply for HTS positions of trust for the year of 2019/2020! Apply yourself or nominate someone else before the 20th of April. Descriptions of all positions of trust can be found (in Swedish) in HTS Reglemente and HTS Postbeskrivningar.

Click here to apply!

You can nominate someone else by sending an e-mail to valberedningen@hts.lu.se. The e-mail needs to contain the name of the person you wish to nominate, which post you wish to nominate them to, their e-mail adress and a motivation to why you wish to nominate the person. After the Nominations Committee has received the nomination, they will contact the nominated person to inform them that they have been nominated. After that, the person must candidate themselves. The last day to nominate someone is the 20th of April, but remember that the person you’re nominating also must have time to candidate.

If you have any questions, don’t hesitate to contact valberedningen@hts.lu.se.!

You can apply for the following positions:

Internal positions within HTS

 • Novice admiral (1) (responsible for the fall and spring semester)

 • Chair person of the Representative Council (1+1)

 • Secretary of the Representative Council (1+1)

 • Head of the Nomination Committee (1)

 • Members of the Nomination Committee (5)

 • Head of the Election Committee (1)

 • Members of the Election Committee (5)

 • Members of the Educational Affairs Committee (8)

 • Members of the Student Welfare Committee (8)

 • Head of Café Multilingua (1)

 • Members of the Café Multilingua Committee (8)

 • Head of Festivitites (1)

 • Members of the Festivities Committee (8)

 • Graphic Designer (1)

 • Head of Lunar Affairs (1)

 • Members of the Lunar Committee (5)

 • Members of the Constitution Council (4)

 • Operations Auditor (1+1)

 • Financial Auditor (1)

Positions as a student representative on the faculty level

 • The Faculty Board and the Working Committee of the Faculty Board for Humanities and Theology (2)

 • The Study Programmes Board (3)

 • The Board for Research Programmes (1)

 • Syllabus Reviewer (2)

 • The Academic Appointments Board (1+1)

 • The Ethics Council (1)

Positions within collaborations

 • Lunds universitets studentkårer (LUS)

  • LUS Moot (1+1)

  • LUS Nominations Committee (1+1)

 • The Academic Society (AF)

  • The Head Board of AF (1+1)

  • The Scholarship Board of AF (2, humanities + theology)

 • Sveriges förenade studentkårer (SFS)

  • SFS delegate (4)

 • Terminsräkningsföreningen (TRF)

  • TRF Assembly (1+1)

Valberedningens nomineringar till styrelse och presidium 19/20

(Information in English below)

Idag presenterar valberedningen sina nomineringar för posterna i styrelsen och presidiet 19/20! Hela protokollet, inklusive nomineringstexter, finns här.

Valberedningen föreslår:

 • Linnea Karlsson till kårordförande med externt och internt ansvar

 • Cornelia Andersson till vice kårordförande med utbildningsansvar

 • Marina Hansson till vice kårordförande med studiesocialt ansvar

 • Anna Johansson till ledamot i kårstyrelsen

Grattis till nomineringarna!

Valberedningen föreslår vakantsättning av följande poster:

 • Ledamöter i kårstyrelsen (4)

Fullmäktige fattar beslutet om tillsättningen av posterna den 16 april. Om du inte har blivit nominerad, eller glömde söka men ändå är intresserad av någon posterna kan du fortfarande bli vald till dem genom att motkandidera. Det gör du genom att skicka ett mejl till ordf@hts.lu.se senast den 9 april.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Today the nomination committee presents their nominations for the positions in the board and the presidium 19/20! Their protocol, including the motivation texts, will shortly be available to read in the documents archive (in Swedish).

The nomination committee nominates:

 • Linnea Karlsson for the position of President

 • Cornelia Andersson for the position of Vice President - Head of Educational Affairs

 • Marina Hansson for the position of Vice President - Head of Student Welfare Matters

 • Anna Johansson for one of the positions as member of the board.

Congratulations!

The nomination committee recommends vacancy for the following positions:

 • Members of the board (4)

The representative assembly will make their decision on the positions on the 16th of April. If you have not been nominated, or forgot to apply but are still interested in one of the positions, you can counter candidate. You do that by sending an e-mail to ordf@hts.lu.se before the 9th of April.

Utlysning av poster

(Information in English below)

Nu kan du kandidera till presidium och styrelse för verksamhetsåret 2019/2020!

 • Kårordförande (1)

 • Vice kårordförande med utbildningsansvar (1)

 • Vice kårordförande med studiesocialt ansvar (1)

 • Ledamot i kårstyrelsen (5)

Till presidiet söker vi dig som som vill leda kårens verksamhet framåt. Vi söker dig som både kan arbeta självständigt med egna arbetsområden, men också i tätt samarbete med kårens andra delar. Du har visioner om vad som i kåren kan förbättras, men förstår också vikten av rutinarbetet. De tre presidieposterna har flera saker gemensamt, men också individuella ansvarsområden.

Till styrelsen söker vi dig som vill arbeta med kårens organisation och vill driva det dagliga arbetet vid sidan av dina studier. Vi söker dig som har insikt i kårens övergripande arbete, och som vill ha mer erfarenhet av kårens arbete.

Valberedningen vill uppmana dig som är sugen på att söka att noga läsa igenom dokumenten Reglemente och Postbeskrivningar innan du kandiderar.

Att kandidera

Till presidiet kandiderar du genom att skicka in ditt CV och personliga brev.

Till styrelsen kandiderar du genom att skicka in ditt personliga brev.

Maila dokumenten senast den 7 mars till valberedningen@hts.lu.se. Ange i ämnesraden vilken post du kandiderar till. Ofullständiga kandidaturer behandlas inte.

Att nominera någon annan

Du nominerar någon annan genom att skicka ett mejl till valberedningen@hts.lu.se. Mejlet ska innehålla personen du önskar nomineras namn, vilken post du vill nominera hen till, en mejladress till personen samt en motivering till varför du nominerar personen. Ofullständiga nomineringar behandlas inte.

Efter inkommen nominering kommer valberedningen att kontakta den nominerade personen med information om att hen har blivit nominerad. Därefter måste personen själv kandidera. Senaste dag att skicka in nomineringar till valberedningen är den 7 mars, men det kan vara bra att tänka på att den nominerade personen också måste ha tid att skicka in sin kandidatur.

———————————————————————————————————————————

You can now candidate to the presidium and the board for the year 2019/2020!

 • President (1)

 • Vice president - Head of educational affairs (1)

 • Vice president - Head of student welfare matters (1)

 • Member of the board (5)

For the presidium, we are looking for you who wants to lead the union’s work. You know how to work individually, but also closely together with the other parts of the union’s operations. You have visions about how to improve the union’s operations, but also understand the importance of everyday routine work. The three positions have much in common, but also individual areas of responsibility.

For the board, we are looking for you who wants to work with the union’s organisation and want to run the daily operations next to studying. We are looking for you who has insight in the union’s general operations, and who wants to gain more experience in union work.

The Nominations Committee wants to encourage you who feels like applying for a post to have a look in the documents Reglemente and Postbeskrivningar before you send in your application. However, please note that these documents are currently only available in Swedish.

Candidating

You candidate to the presidium by submitting a CV and a personal letter.

You candidate to the board by submitting a personal letter.

Send your letter to valberedningen@hts.lu.se no later than the 7th of March. Specify what post you are applying for in the subject line. Incomplete candidatures will not be taken into consideration.

Nominating someone else

You nominate someone else by sending an e-mail to valberedningen@hts.lu.se. The e-mail needs to contain the name of the person you wish to nominate, which post you wish to nominate them to, their e-mail adress and a motivation to why you wish to nominate the person.

After the Nominations Committee has received the nomination, they will contact the nominated person to inform them that they have been nominated. After that, the person must candidate themselves. The last day to nominate someone is the 7th of March, but remember that the person you’re nomination also must have time to candidate.

Valberedningens nomineringar

Idag presenterar valberedningen sina nomineringar för de poster som utlystes 17/1! Hela protokollet, inklusive nomineringstexter, finns att läsa i dokumentarkivet.

Om du inte har blivit nominerad, eller glömde söka men ändå är intresserad av någon posterna kan du fortfarande bli vald till dem genom att motkandidera. Det gör du genom att skicka ett mejl till ordf@hts.lu.se senast den 30 januari.

Du vet väl att du också kan söka alla våra poster som vakantsatts på tidigare fullmäktigemöten genom att skicka ett mejl till ordf@hts.lu.se? Gör det senast på onsdag 30/1 för att ha chans att bli vald redan i februari!

Valberedningen föreslår:

 • Anja Sundqvist till sexmästare

Grattis Anja!

Valberedningen föreslår vakantsättning av följande poster:

 • Teologirepresentant i Akademiska Föreningens stipendienämnd (1)

Valberedningen utlyser posterna sexmästare och teologrepresentant i AF:s stipendinämnd!

Nu utlyser valberedningen posterna sexmästare och teologrepresentant i AF:s stipendienämnd!

Som sexmästare är du ledare för sexmästeriet, som ansvarar för att vi på kåren har en mysig och trevlig miljö där det händer roliga grejer. Det ska vara kul att vara kåraktiv!

AF:s stipendienämnd fattar beslut om vilka studenter som ska tilldelas stipendiepengar, och där tillsätter HTS en representant för ämnet humaniora och en för ämnet teologi.

Posterna går att söka mellan den 17-23 januari genom att fylla i valberedningens formulär. Intervjuer kommer att hållas mellan 24-27 januari, nomineringarna presenteras 28/1, och därefter är det möjligt att motkandidera fram till den 30/1 genom att mejla ordf@hts.lu.se. Posterna tillsätts på fullmäktigemötet den 7/2.

Är du sugen på någon av kårens andra, tidigare vakantsatta, poster? Kanske att sitta i något av våra utskott, eller att förbereda kårvalet i valnämnden? I så fall kan du alltid söka om att motkandidera vakantsättningen av dessa poster i ett mejl till ordf@hts.lu.se! Detta kan du göra när som helst, men för att bli vald 7/2 måste mejlet ha kommit in senast 30/1.